Ratownictwo medyczne na WSIiZ

W październiku 2007r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ruszają studia stopnia na kierunku „ratownictwo medyczne”. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zdobycia zawodu o dużych perspektywach i możliwościach uzyskania pracy.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie nadano Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku „ Ratownictwo Medyczne” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Celem kształcenia licencjonowanych ratowników medycznych jest przygotowanie profesjonalnie wykształconej kadry zdolnej do podejmowania samodzielnych działań ratowniczych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osoby bądź grupy osób w stanie nagłego zagrożenia oraz czynności zapobiegających powikłaniom w zdarzeniach jednostkowych lub w masowych katastrofach w oparciu o współcześnie obowiązujące w medycynie ratunkowej metody i techniki zarówno na miejscu zdarzenia, w czasie transportu jak i w oddziale ratowniczym.

Protest lekarzy i pielęgniarek

Studia doskonalą wiedzę ogólnomedyczną w zakresie anatomii, fizjologii, patologii oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych ratunkowych wykonywanych w różnych stanach niezależnie od ich przyczyn. Zajęcia obejmują bloki kształcenia teoretycznego – wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach służby zdrowia (w szpitalach, pogotowiu ratunkowym). Absolwent studiów I stopnia kierunku Ratownictwo Medyczne uzyskuje profesjonalne przygotowanie do podjęcia do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, ośrodkach nauczania, w Centrach Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Jak wskazują statystyki – urazy są główną przyczyną zgonów wśród młodych mężczyzn do 44 roku życia, a wśród dzieci 50% ofiar wypadków ginie na miejscu. 30% poszkodowanych umiera w ciągu pierwszych 2-3 godzin po wypadku na skutek braku przybycia na miejsce wykwalifikowanej pomocy. Choroby układu krążenia to druga duża grupa przyczyn zgonów. W tej grupie tylko 40% chorych z zawałem serca ma szanse na przeżycie na skutek braku dostatecznie szybkiej, specjalistycznej pomocy i wdrożenia leczenia. Następna grupa to udary mózgowe – tu też pomoc przychodzi za późno.

Kwalifikowane ratownictwo medyczne w stanach zagrożenia życia w wyniku zachorowania lub wypadku do chwili podjęcia leczenia szpitalnego jest nakazem współcześnie funkcjonujących zasad medycyny ratunkowej. Dobrze wyszkolony ratownik, wyposażony w nowoczesny sprzęt specjalistyczny może skutecznie zmniejszyć liczbę zgonów i trwałego kalectwa. Kształcenie w zakresie kierunku Ratownictwo medyczne prowadzone jest zwykle w akademiach medycznych. W województwie podkarpackim nie ma akademii medycznej, ale mimo to województwo może sprostać wymogom współczesnego ratownictwa medycznego. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną dla potrzeb kształcenia na tym kierunku. Baza jest dostosowana do wymogów programowych. W jej skład wchodzą m.in. laboratorium ratownictwa medycznego, anatomii, fizjopatologii, laboratoria komputerowe, laboratoria analityczne i pracownie diagnostyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt zgodnie z wymogami dla tych placówek.

hastagi na stronie:

#szkoły wyższe na podkarpaciu ratownictwo medyczne

Authors

Related posts

Top