projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dodatki do wynagrodzeń ratowników

Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw postulatom środowiska ratowniczego przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przywracający dodatki do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dla dyspozytorów medycznych. Przepis nawiązuje do stanu obowiązującego do 1 lipca 2011 r. tj. do czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa uchyliła ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), która to ustawa w art. 32ł przewidywała dodatki do wynagrodzenia dla osób (pracowników) wykonujących zawód medyczny w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego, a także dla pracowników wykonujących zawód medyczny poza zespołami wyjazdowymi pogotowia ratunkowego. Po 1 lipca br. w przypadku, gdy w umowie o pracę nie wyszczególniono tego dodatku, a był on wypłacany pracownikom wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, to z dniem uchylenia ustawy przestała obowiązywać podstawa prawna do jego wypłacania. Natomiast jeżeli dodatek ten był przewidziany w umowie o pracę lub w wewnętrznych przepisach zakładowych tj. na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na przepisach w sprawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów, to jest nadal wypłacany, chyba że pracodawca zmienił umowy o pracę w trybie wypowiedzenia zmieniającego lub zmienił przepisy wewnątrzzakładowe. W tej sytuacji zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków dla członków zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionych przez dysponenta jednostki, a także dla pracowników (wykonujących zawód medyczny) zatrudnionych przez dysponenta jednostki poza zespołami ratownictwa medycznego. Projekt przewiduje wysokość dodatków na dotychczasowym poziomie tj. 30 % dla członków zespołów ratownictwa medycznego i 20 % dla dyspozytorów medycznych liczone na podstawie stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy. Projektowany przepis – podobnie jak art. 32 ł ustawy o zoz – ach – dotyczyć będzie osób zatrudnionych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę.

/-/ Piotr Olechno
Rzecznik Prasowy

http://www.mz.gov.pl

hastagi na stronie:

#nutramigen refundacja marzec #nutramigen refundacja marzec 2012

Authors

Related posts

Top